خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع
شماره پنجاه و دوم – ۱۲ تا ۱۸ تیر ۱۴۰۰
مجموعه مطالعه و پایش تعارض منافع در ایران ۲۲
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی
۱۹ تیر ۱۴۰۰

خواندن خبرنامه